xe-mai-linh

a. Về lý thuyết

– Nắm vững các kiến thức về Cơ khí – Sửa chữa ô tô.

– Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ.

– Có trình độ căn bản về Tin học và một ngoại ngữ trình độ B trở lên.

b. Về thực hành

– Có năng lực thực hành tương đối thành thạo nghiệp vụ về bảo trì và sửa chữa ô tô được đào tạo đúng theo chuyên ngành.

– Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ khai thác, thực hành trong thực tế.

– Học sinh ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô, sau khi tốt nghiệp có thể làm được công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng xe, máy, thiết bị chuyên ngành ôtô ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế quốc dân.

c. Về chính trị và phẩm chất đạo đức

– Theo các yêu cầu và tiêu chuẩn chung quy định cho các loại cán bộ THCN, ngoài ra theo yêu cầu của ngành nghề, học sinh cần được rèn luyện các đức tính và tác phong.

– Học sinh có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế-xã hội.

– Học sinh có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao.

xe-mai-linh

Leave a Comment