Tầm nhìn

Xây dựng và phát triển trường đa ngành, đa nghề, đa cơ sở đào tạo trong hệ thống Trung Cấp Mai Linh, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng và xã hội

Sứ mệnh

Đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp tạo cơ hội học tập, nghiên cứu suốt đời cho người học

Cơ cấu tổ chức và nhân sự Trường Trung cấp Mai Linh