HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG

“LỄ KỶ NIỆM TRUYỀN THỐNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 -11”

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAO HỮU BÓNG ĐÁ