KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN 30/09/2018
– Kế toán
– Quản trị kinh doanh
– Tài chính ngân hang
– Công nghệ thông tin
– Luật kinh tế
– Ngôn ngữ Anh
Địa điểm Quận 12, HCM