LỊCH ÔN TẬP & KIỂM TRA CHUẪN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN
Thời gian tổ chức kiểm tra: Ngày 10/11/2018
Nộp hồ sơ trước 5 ngày