KHAI GIẢNG CÁC LỚP TRUNG CẤP ĐỢT 15/10/2018
Điều dưỡng; Sư phạm mầm non; Quản lý và Kinh doanh Khách sạn; Kế toán doanh nghiệp; Thư ký Văn phòng – Văn thư lưu trữ; Bảo trì và sửa chữa ô tô; Điện CN & DD;