– Thi cấp chứng chỉ Công Nghệ thông tin cơ bản
+ Ngày hết hạn đăng ký: 18/07/2018
+ Ngày thi 04/08/2018