Điều dưỡng

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG I. Giới thiệu ngành đào tạo – Trình độ đào tạo:              Trung cấp chuyên nghiệp – Tên ngành đào tạo:           Điều dưỡng – Mã ngành:                        42720501 – Đối tượng học sinh:          THPT, BTTH – Thời…

Xem thêm